Regulamin kształcenia

Ostatnia aktualizacja 30 października 2022

Regulamin/umowa obowiązująca na kursach Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY

(forma kształcenia: kursy medyczne grupa 1, poz. 2 wg tabeli punktacyjnej stanowiącej Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, Dz.U. nr 231, poz. 2326) obejmuje zgodnie z wymogami UCHWAŁY Nr 104/05/IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form kształcenia, § 4, punkt 2:

 1. Sposób organizacji i tryb kształcenia
 2. Zasady i tryb naboru uczestników
 3. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu
 4. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne
 5. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia, punkty edukacyjne
 6. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia
 7. Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu
 8. (dodatkowo) Postanowienia szczegółowe – warunki zgłoszenia i opłaty.

  1. Sposób organizacji i tryb kształcenia
   1. Szkolenia organizowane są przez przedstawiciela krajowego DRC4DENTISTRY w Polsce będącego prywatnym podmiotem gospodarczym, występującym pod nazwą Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY (nazwa skrócona: DRC), z siedzibą pod adresem 02-409 Warszawa, ul. Obywatelska 1/40, wpisanym do Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (RPPK) decyzją Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej (ORL) w Warszawie (uchwała nr 1857/P-IX/2022 z dnia 19 października 2022 r.) pod numerem 68-000585-002-0001 (kursy organizowane w Warszawie).
   2. Siedziba nie stanowi centrum szkoleniowego. Szkolenia odbywają się na terenie kraju, w wybranych miejscowościach i terminach, określonych w kalendarium. Z uwagi na przyjętą zasadę stwarzania środowisku stomatologicznemu szerokiego i ułatwionego dostępu do programu szkoleniowego, bazę szkoleniową stanowią wynajmowane każdorazowo na czas szkoleń sale konferencyjne w lokalnych hotelach lub innych instytucjach/ośrodkach przystosowanych do charakteru szkoleń oraz ewentualnie teren praktyki stomatologicznej.
   3. Szkolenia mają charakter prezentacji teoretycznych, zajęć warsztatowych oraz wykładu z ćwiczeniami, w zależności od tematyki i możliwości technicznych.
   4. Szkolenia wykładowe obejmują komputerowe prezentacje slajdowe i VCD/DVD (projektor multimedialny, duży ekran, nagłośnienie) skupiające się na wybranej metodzie leczenia lub technice, w zależności od tematyki także z pokazem praktycznym (duży ekran, system kamer współpracujących z projektorem). Szkolenia mają charakter interaktywny, tj. po części wykładowej lub w jej trakcie istnieje możliwość zadawania pytań i dyskusji.
   5. Szkolenia typu wykład z ćwiczeniami standardowo odbywają się w małych grupach do 30 osób. Zajęcia obejmują część wykładową oraz ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenia polegają na równoległej pracy wszystkich uczestników pod kontrolą prowadzącego, z wykorzystaniem potrzebnych narzędzi i materiałów. Stanowiska pracy są wyposażone w zależności od potrzeb danego programu.
   6. Szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym lub on-line, jedno- lub wielodniowym, w zależności od tematyki i charakteru kursu.

 1. Zasady i tryb naboru uczestników
  1. Informacje o szkoleniach ukazują się m.in. w ogólnopolskiej prasie fachowej oraz w Internecie w portalach specjalistycznych, na stronie http://www.drc4dentistry.com, a także są rozsyłane seryjnie pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.
  2. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, oraz przez Internet (możliwość zgłoszenia na formularzu elektronicznym poprzez stronę http://www.drc4dentistry.com).
  3. W przypadku dużego zainteresowania przekraczającego warunki lokalowe i organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat). Osoby z listy rezerwowej o zwolnionym miejscu na liście głównej są sukcesywnie i niezwłocznie informowane przez organizatora.
  4. Szczegóły dotyczące warunków składania i przyjmowania zgłoszeń przedstawione są poniżej w części POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.

 2. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu
  1. Dostęp do kursów jest wolny, bez ograniczeń specjalizacyjnych i członkowskich (chyba że w informacji o danym kursie zawarto dodatkowe zastrzeżenia).
  2. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora i potwierdzone w odpowiednim terminie wpłatą od uczestnika.
  3. Faktury za wniesioną opłatę wystawiane są na podstawie danych przekazanych przez uczestnika w chwili zgłoszenia w formie ustnej – np. telefonicznie – bądź w formie pisemnej – np. list, drogą elektroniczną, w tym na formularzu zgłoszeń ze strony http://www.drc4dentistry.com i wysyłane listem bądź wręczane osobiście w dniu kursu, ewentualnie wystawiane na podstawie upoważnienia składanego podczas kursu i wysyłane wraz z zaświadczeniem o odbyciu kursu.
  4. Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się bezpośrednio przed szkoleniem, na wydzielonym i oznaczonym stanowisku recepcyjnym kursu przy sali wykładowej.
  5. Bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik otrzymuje materiały biurowe do prowadzenia własnych notatek, ewentualnie konspekt/skrypt i/lub płytę CD/DVD (jeżeli zostały przewidziane przez prowadzącego).
  6. Miejsca na sali wykładowej nie są numerowane.
  7. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje listem bądź wręczane jest mu osobiście zaświadczenie o odbyciu kursu.
  8. Szczegóły dotyczące przyjmowania i anulowania zgłoszeń oraz opłat podane są poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.
  9. W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego Regulaminu, do wglądu w siedzibie firmy lub w Internecie pod adresem http://www.drc4dentistry

 3. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne
  1. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do upublicznienia program szkolenia (lub jego modyfikacje), który będzie realizowany w wyznaczonych wspólnie z organizatorem ramach czasowych, terminach i lokalizacjach.
  2. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do ewentualnego opracowania graficznego i powielenia zawartość konspektu kursowego i/lub płyty CD/DVD lub ich modyfikacje (jeżeli szkolenie przewiduje materiały dodatkowe) oraz wzór testu sprawdzającego wiedzę uczestników z zakresu szkolenia (patrz punkt V).
  3. Wykładowca jest zobowiązany do dotrzymywania warunków ustaleń szczegółowych z organizatorem, a pośrednio z uczestnikami.
  4. Wykładowca jest zobowiązany do punktualności w wyznaczonych i podanych ramach czasowych.
  5. Wykładowca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, ażeby szkolenie oparte było na aktualnych osiągnięciach i postępach medycyny, w tym stomatologii, oraz własnych doświadczeniach klinicznych, w poszanowaniu zasad E.B.M (Evidence Based Medicine – szczegóły w Internecie pod adresem http://www.ebm.org.pl), a także praw autorskich do przedstawianych materiałów.
  6. Wykładowca jest zobowiązany do skupiania się na metodzie/technice pracy czy zabiegu będącymi głównym przedmiotem szkolenia, z możliwością jedynie poglądowego wskazania stosowanych produktów (ujawnienia własnych preferencji sprzętowo-materiałowych, jeżeli ma to uzasadnienie w przedmiocie szkolenia).
  7. Wykładowca jest zobowiązany prowadzić zajęcia w kontakcie z uczestnikami, rezerwując czas na wyjaśnienie wątpliwości, na pytania i odpowiedzi, umożliwiając dyskusję w wybranym indywidualnie trybie, tj. w trakcie lub na zakończenie szkolenia.
  8. Wykładowca prowadzący szkolenie warsztatowe lub ćwiczenia z udziałem pacjenta jest ponadto zobowiązany do posiadania stosownych uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz do stworzenia odpowiednich warunków klinicznych.
  9. Wykładowca prowadzący szkolenie warsztatowe lub ćwiczenia jest ponadto zobowiązany do bieżącego nadzorowania i kierowania pracą poszczególnych uczestników, w gotowości do udzielania odpowiedzi, wskazówek i porad wobec wynikających w trakcie pracy pytań i problemów.
  10. Wykładowca jest zobowiązany do poinformowania uczestników na początku szkolenia o obowiązku przeprowadzenia na zakończenie zajęć krótkiego pisemnego testu sprawdzającego wynoszoną wiedzę (zaliczenie) i stanowiącego podstawę do przyznania punktów edukacyjnych (patrz punkt V i VI). Test przeprowadza i ocenia wykładowca (ewentualnie organizator na podstawie otrzymanego klucza odpowiedzi).
  11. Kierownik naukowy przydzielany jest przez organizatora, chyba że wykładowca z odpowiednim wyprzedzeniem wyznaczy inną osobę o odpowiednio udokumentowanych kwalifikacjach i stopniu naukowym (minimum: dr n. med., obywatel Polski). Samodzielny wykładowca realizujący program autorski może występować jednocześnie jako kierownik naukowy własnego kursu medycznego, pod warunkiem posiadania tytułu naukowego (minimum: dr n. med., obywatel Polski).
  12. Prowadzący oraz treść szkolenia, a także organizator podlegają ocenie w pisemnej dobrowolnej ankiecie wypełnianej przez uczestników. Wykładowca oraz treść szkolenia podlegają też obserwacji i ocenie kierownika naukowego (zależnie od okoliczności).

 4. Sposób sprawdzania wyników kształcenia
  1. Od marca 2007 r. szkolenia punktowane (punkty edukacyjne) objęte są formalnie obowiązkowym udokumentowanym sprawdzianem wiedzy nabytej (wymóg OIL w Warszawie właściwej dla siedziby organizatora, na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, § 3, pkt 2, ppkt 5 oraz na podstawie wniosku „Informacja o formie kształcenia”, str. 2 stanowiącego zgłoszenie szkolenia do punktacji). Za sposób weryfikacji wiedzy organizator przyjął formę krótkiego pisemnego testu na zaliczenie z zakresu materiału zaprezentowanego przez prowadzącego. Uczestnicy są informowani o sprawdzianie w oficjalnie publikowanym programie kursu oraz przez wykładowcę na początku zajęć. Sprawdzian odbywa się na zakończenie szkolenia.
  2. Szkolenia teoretyczne oprócz testu przewidują możliwość zadawania pytań tak ze strony wykładowcy, jaki i uczestników oraz dyskusję.
  3. Szkolenia ćwiczeniowe/warsztatowe polegają na możliwie równoległej pracy wszystkich uczestników pod kontrolą i z pomocą prowadzącego, a oprócz testu przewidują możliwość zadawania pytań tak ze strony wykładowcy, jaki i uczestników oraz dyskusję.

 5. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia, punkty edukacyjne
  1. Szkolenia wszystkich typów dokumentowane są po zakończeniu stosownym zaświadczeniem uczestnictwa wydawanym przez organizatora na podstawie listy obecności (pod warunkiem uregulowania opłaty) oraz zaliczenia testu pisemnego. Listy i testy przechowywane są w biurze organizatora i stanowią również podstawę do sporządzenia raportu pokursowego wysyłanego do właściwych izb lekarskich.
  2. Na zaświadczeniu wyszczególniane są następujące informacje:
   • imię i nazwisko uczestnika, z tytułem zawodowym/naukowym
   • tytuł szkolenia
   • data i miejsce szkolenia
   • imię i nazwisko prowadzącego, z tytułem zawodowym/naukowym
   • podpis prowadzącego
   • ewentualnie podpis kierownika naukowego
   • nazwa organizatora
   • informacje o akredytacji organizatora i szkolenia (m.in. numer wpisu podmiotu do RPPK, liczba godzin/punktów edukacyjnych, numer PWZ uczestnika)
   • na odwrocie: orientacyjne rozplanowanie godzinowe szkolenia stanowiące podstawę do wyliczenia należnej punktacji.
  3. Ze względu na rodzaj posiadanej akredytacji i wpisu do rejestru podmiotów prowadzących zasadniczo kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów (nr 68-000585-002-0001), organizator zastrzega, że uznawanie punktów edukacyjnych zdobytych na szkoleniach Romuald Ciesielski  DRC4DENTISTRY w przypadku lekarzy medycyny i/lub pracowników innych zawodów medycznych pozostaje w gestii właściwej izby lekarskiej lub innego organu uprawnionego do weryfikacji przebiegu doskonalenia zawodowego uczestnika kursu.

 6. Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu
  1. Opłaty za udział w szkoleniu opracowywane są przez organizatora na podstawie kalkulacji kosztów przygotowania i przeprowadzenia szkolenia. W przypadku kursów jednodniowych opłata standardowo obejmuje koszty organizacyjno-dydaktyczne (w tym m.in. wynajem sali konferencyjnej/gabinetu, wynajem lub amortyzację urządzeń multimedialnych oraz ich ewentualnych operatorów; materiały dydaktyczne, materiały biurowe do prowadzenia notatek, honorarium oraz ewentualne koszty podróży i pobytu wykładowcy, a także ewentualne opłaty licencyjne, zależnie od programu) i koszty posiłków. W przypadku kursów kilkudniowych, w zależności od warunków, opracowywana jest alternatywna kalkulacja z uwzględnieniem kosztów noclegów i dodatkowych posiłków, do wyboru przez uczestnika.
  2. Każde szkolenie, w zależności od typu, ma określoną wysokość opłaty lub opcje opłat. Podział na typy kursów:
   • kilkudniowe szkolenie wykładowe (cena/ceny w zależności od oferty)
   • kilkudniowe szkolenie o charakterze mieszanym (cena/ceny w zależności od oferty).
  3. Szczegółowe informacje poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.

 7. Postanowienia szczegółowe – warunki zgłoszenia i opłaty
  1. Umowa o świadczenie usługi organizacji i uczestnictwa w szkoleniu podyplomowym lekarzy dentystów
   1. Dokonana przez Klienta rezerwacja traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez firmę Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY udziału w szkoleniu podyplomowym skierowanym do lekarzy dentystów, ewentualnie również do techników dentystycznych, personelu pomocniczego pracującego w gabinetach dentystycznych (w tym asystentek i higienistek dentystycznych) i/lub do studentów. Rezerwacja taka może nastąpić w formie ustnej (np. telefonicznie) lub pisemnej (drogą elektroniczną, listem ).
   2. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje ze strony biura organizatora ustne lub pisemne potwierdzenie przyjęcia rezerwacji wraz z podaniem warunków i informacji dotyczących zgłoszenia na dany kurs lub uczestnictwa w programie szkoleniowym. Jest to za każdym razem rodzaj wstępnego potwierdzenia rezerwacji.
   3. Osoba dokonująca takiej rezerwacji czyni to w imieniu swoim, a także wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników kursu lub programu szkoleniowego. Osoba ta przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji oraz zgłoszenia przez tychże uczestników (dotyczy to również odpowiedzialności finansowej za ewentualne zarezerwowane noclegi i posiłki oraz wszelkie dopłaty ponadstandardowe, w ustaleniu których organizator pośredniczył między Klientem a hotelem/ośrodkiem/innym podmiotem, zależnie od rodzaju kursu i wybranej opcji).
   4. Po dokonaniu rezerwacji Klient w formie ustnej lub pisemnej otrzymuje (jeśli zgłoszenia dokonuje bez uprzedniego zapoznania się ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi) możliwie niezwłocznie wykaz warunków dokonania zapłaty za dany kurs lub program szkoleniowy oraz szczegółowe informacje organizacyjne.
  2. Dokonanie opłaty za udział w kursie lub programie szkoleniowym
   1. Klient po otrzymaniu ze strony biura wykazu informacji organizacyjnych zobowiązany jest do dokonania w określonym terminie stosownej opłaty za udział w wyznaczonym kursie lub programie szkoleniowym, w kwocie lub kwotach wymienionych w treści informacji (powiadomienie ustne lub pisemne, w tym telefoniczne, listowne bądź publikowane na wskazanej przy przyjmowaniu zgłoszenia stronie internetowej). Kwota ta dotyczy bezzwrotnych opłat rezerwacyjnych oraz pełnych opłat/dopłat z tytułu rezerwacji i uczestnictwa w wybranym kursie lub programie szkoleniowym znajdującym się w aktualnej ofercie organizatora. Pozostałe kwoty, które wynikają np. z różnicy po zapłacie bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej, Klient zobowiązany jest uiścić we wskazanym terminie jako terminie nieprzekraczalnym przed rozpoczęciem kursu lub programu szkoleniowego (standardowo na 45 dni przed szkoleniem). Na program „Mistrz Ortodoncji” 3 letni kurs ortodontyczny – Master in Orthodontics Mini Residency w Polsce dr Derek Mahony, obowiązują terminy wpłat podane w pełnej ofercie przesyłanej wyłącznie do osób znajdujących się na liście głównej i rezerwowej na podstawie pisemnego potwierdzenia otrzymanego zgłoszenia uczestnictwa przez biuro IAO POLSKA. Wszystkie osoby zakwalifikowane jako uczestnicy tego programu otrzymują z wyprzedzeniem minimum 6 do 12 miesięcy pełny harmonogram terminów odbycia się poszczególnych modułów zajęć oraz graniczne daty dokonania płatności jednorazowej lub podzielonej w czasie. Brak wpłaty ze strony uczestnika w wyznaczonym przez organizatora terminie tak przed rozpoczęciem tego programu jak i w trakcie jego trwania skutkuje skreśleniem takiej osoby z listy całego trzyletniego programu. Uczestnicy zakwalifikowani na listę główną nie mają prawa dokonywania płatności za część lub pojedynczy moduł składający się na całość programu „Mistrz Ortodoncji” 3 – letni kurs ortodontyczny – Master in Orthodontics Mini Residency w Polsce dr Derek Mahony. Wszelkie opłaty mogą być wnoszone przez Klientów w formie, kartą (płatność internetowa, jeśli usługa została aktywowana) lub przelewem na konto wskazane w informacji podanej przez organizatora (dla płatności w PLN Bank Citi Handlowy, 49 1030 0019 0109 8530 0023 7570),(dla płatności w USD Bank Citi Handlowy, 14 1030 0019 0108 4060 1102 5104) z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłoszonej oraz kodu wybranego kursu. W przypadku kursów, przy których obowiązuje opłata rezerwacyjna, pierwsza wpłata w wysokości określonej w tabeli ze szczegółami organizacyjnymi (standardowo 1000 zł), (dla programu „Mistrz Ortodoncji” 3 – letni kurs ortodontyczny Master in Orthodontics, Mini Residency w Polsce dr Derek Mahony, obowiązuje wpłata (data) i wpłaty (daty) dalsze wskazana/e w folderze pełnej oferty programowej tego kursu) wymagana jest do 7 dni od zgłoszenia i/lub wystawienia faktury pro forma, a jej uregulowanie potwierdzane przez biuro organizatora stosowną fakturą VAT wystawianą w terminie do 7 dni od wpłynięcia wpłaty, nie później jednak niż do końca danego miesiąca. Brak terminowej wpłaty skutkuje wygaśnięciem rezerwacji (wraz ze wszystkimi dodatkowymi ustaleniami, jeśli takowe były wstępnie dokonane) i wykreśleniem danej osoby z listy.
   2. Po dokonaniu pełnej opłaty za udział w kursie lub programie szkoleniowym w nieprzekraczalnym terminie, który każdorazowo jest publikowany i/lub podawany ustnie i/lub w imiennej korespondencji do Klienta – osoby dokonującej rezerwacji i zgłoszenia, osoba taka lub osoby zgłoszone do udziału w kursie lub programie szkoleniowym zostają umieszczone na liście głównej uczestników danego kursu lub programu przygotowanego i organizowanego przez firmę Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY oraz otrzymują stosowną fakturę VAT wystawianą w terminie do 7 dni od wpłynięcia wpłaty, nie później jednak niż do końca danego miesiąca (zazwyczaj wysyłaną listownie przed kursem, ewentualnie wręczaną podczas kursu lub po kursie).
   3. Brak w nieprzekraczalnym terminie lub bezpośrednio po nim (z uwzględnieniem czasu na wpływ przekazu lub przelewu) odnotowania wpłaty ze strony Klienta – osoby bądź osób dokonujących rezerwacji i zgłoszenia udziału w kursie lub programie szkoleniowym przygotowywanym i organizowanym przez firmę Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY może powodować całkowite anulowanie takiego zgłoszenia oraz rezerwacji miejsca. W przypadku kursów, przy których obowiązuje opłata rezerwacyjna, brak terminowej wpłaty skutkuje wygaśnięciem rezerwacji i wykreśleniem danej osoby z listy (patrz punkt 2.1).
   4. Po dokonaniu pełnej zapłaty ze strony Klienta za udział w kursie lub programie szkoleniowym przygotowywanym i organizowanym przez firmę Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY, biuro organizatora może na życzenie poinformować Klienta oficjalnie w dowolnej dostępnej formie o wypełnieniu warunków zgłoszenia i uczestnictwa w kursach i programach szkoleniowych, co jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa Klienta i/lub osób wskazanych przez Klienta w wybranym kursie, kursach lub programach szkoleniowych z oferty. Powiadomienie potwierdzające nie jest obowiązkowe każdorazowo i przyjmowana jest tu zasada domniemania spełnienia warunków przez obie strony.
   5. Koszty ewentualnych zarezerwowanych noclegów i posiłków oraz wszelkich dopłat ponad standard, tj. wykraczających poza oferowane opcje regulowane w całości u organizatora, w ustaleniu których organizator pośredniczył między Klientem a hotelem/ośrodkiem/innym podmiotem (zależnie od rodzaju kursu i wybranej opcji) ponosi Klient, według odrębnych indywidualnych zamówień.
  3. Świadczenia, ceny
   1. Rodzaj i zakres świadczeń w ramach programów szkoleniowych oferowanych przez firmę Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY określany jest w oparciu o treść zawartą w materiałach informacyjnych i/lub reklamowych oraz treść informacji znajdujących się na stronie internetowej firmy DRC4DENTISTRY pod adresem http://www.drc4dentistry.com.
   2. Organizator ma obowiązek na życzenie Klienta udostępnić materiały informacyjne i/lub reklamowe dotyczące kursów lub programów szkoleniowych. Dane zawarte w tych materiałach są dla firmy Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY zasadniczo wiążące.
   3. Wszelkie informacje niezgodne z treścią materiałów sygnowanych przez organizatora czy niezgodne z treścią potwierdzeń uczestnictwa o świadczeniu usług nie są dla organizatora wiążące.
   4. Organizator dopuszcza ewentualność treści reklamowych/promocyjnych podczas kursów sponsorowanych (m.in. ulotki, pakiety informacyjne dla uczestników, krótka prezentacja dla zainteresowanych) oraz obecności stoisk handlowych przy lub wewnątrz sali wykładowej, zgodnie z dodatkowymi ustaleniami i polityką firmy.
   5. Ceny uczestnictwa w kursach lub programach szkoleniowych przygotowanych i organizowanych przez firmę Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY wyrażone są w złotych polskich (PLN), lub dolarach amerykańskich (USD) dotyczy programu Mini Residency (dr Derek Mahony).
  4. Zniżki
   Zniżki dotyczą uczestnictwa studentów roku I do V włącznie w szkoleniach jedynie o charakterze typowo wykładowym (obecnie tylko wybrane sesje DRC, zgodnie z ofertą szczegółową). Rodzaje i wysokości zniżek dla studentów określane mogą być we wszystkich materiałach informacyjnych i reklamowych przygotowanych i sygnowanych znakiem firmy Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY. Jeżeli rodzaj i wysokość zniżek dla studentów nie zostały skalkulowane i ogłoszone osobno dla danego kursu lub programu szkoleniowego, to przyjmuje się, że opłata za wykład wynosi 50% ceny podstawowej. W przypadku zróżnicowania cen za dany kurs (promocja, wykład sponsorowany), student może wybrać rozwiązanie korzystniejsze cenowo (100% opłaty promocyjnej lub 50% ceny podstawowej). Ceny promocyjne nie ulegają dalszej zniżce. Warunkiem uzyskania zniżki jest posiadanie oraz okazanie w chwili rejestracji przed rozpoczęciem danego kursu ważnej imiennej legitymacji studenckiej.
  5. Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze
   1. Przed rozpoczęciem danego kursu lub programu szkoleniowego z oferty firmy Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY Klienci mają możliwość zrezygnowania z udziału w danym kursie lub programie szkoleniowym. Oświadczenie o rezygnacji Klient w imieniu swoim i/lub osób przezeń zgłoszonych zobowiązany jest złożyć w formie ustnej (np. telefonicznej) lub pisemnej, (dla programu „Mistrz Ortodoncji” 3 – letni kurs ortodontyczny Master in Orthodontics, Mini Residency w Polsce dr Derek Mahony, obowiązuje wyłącznie forma pisemna), (drogą elektroniczną, listem ). Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpłynięcia do biura organizatora.
   2. Jeżeli Klient lub osoba/osoby zgłoszone przez Klienta, które dokonały 100-proc. opłaty z tytułu uczestnictwa w kursie lub programie szkoleniowych z oferty firmy Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY zrezygnują z uczestnictwa w kursie lub programie, bądź nie rozpoczną udziału z powodów niezależnych od organizatora, obowiązane są pokryć koszty rezygnacji w wysokości ustalonej procentowo, na zasadach określonych w punkcie 5.3. Warunków uczestnictwa. W odniesieniu do programu „Mistrz Ortodoncji” 3 – letni kurs ortodontyczny MASTER IN ORTHODONTICS Mini Residency w Polsce dr Derek Mahony, Klient który dokonał jednorazowej opłaty – na podstawie wyboru z przedstawionej oferty systemu płatności za udział w programie – za cztery moduły z góry w danym semestrze i dalszych w ten sposób za semestr drugi i trzeci, lub dokonał pojedynczej płatności z dwunastu wymaganych za całość programu, zrezygnują z uczestnictwa w kursie lub programie, bądź nie rozpoczną udziału z powodów niezależnych od organizatora, obowiązane są pokryć koszty rezygnacji w wysokości ustalonej procentowo, na zasadach określonych w punkcie 5.6.* Warunków uczestnictwa.
   3. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w kursie lub programie szkoleniowym przygotowanym i zorganizowanym przez firmę Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY wynoszą na osobę:
    • od 45. do 30. dnia przed rozpoczęciem kursu: 50% ustalonej ceny
    • od 29. dnia przed rozpoczęciem kursu: 100% ustalonej ceny.
   4. W uzasadnionych przypadkach (sytuacje losowe rozpatrywane indywidualnie) na zasadzie „zmiany umowy-rezerwacji” istnieje możliwość ograniczenia kosztów rezygnacji z danego terminu lub odstąpienie od bezwzględnego obciążenia Klienta za złamanie warunków umowy, z zastrzeżeniami (patrz punkt 5.6).
   5. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w kursie lub programie szkoleniowym przygotowanym i zorganizowanym przez firmę Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY nie obejmują kwot opłat rezerwacyjnych określonych jako bezzwrotnych, które nie przechodzą na inny termin, wpłaconych do organizatora w formie gotówkowej (przekaz), kartą (płatność internetowa, jeśli usługa została aktywowana) czy przelewem na konto firmy; każdorazowo fakt wniesienia takiej opłaty rezerwacyjnej dokumentowany jest wystawieniem faktury VAT na dane przekazane przez osobę dokonującą wpłaty w imieniu swoim lub grupy osób. Oznacza to, że kwota opłaty rezerwacyjnej jest zawsze potrącana w pełnej wysokości, a podstawę do wyliczenia sumy ewentualnego zwrotu stanowi powstała różnica.
   6. W uzasadnionych przypadkach (sytuacje losowe rozpatrywane indywidualnie) na zasadzie „zmiany umowy-rezerwacji” istnieje możliwość ograniczenia kosztów rezygnacji z danego terminu lub odstąpienie od bezwzględnego obciążenia Klienta za złamanie warunków umowy, z zastrzeżeniami (patrz punkt 5.6). Poniższy zapis regulaminu nie odnosi się do potwierdzonego w formie pisemnej (przesłanie na adres organizatora w formie elektronicznej, listownej lub osobistego doręczenia) formularza zgłoszenia udziału w programie „Mistrz Ortodoncji”3 – letni kurs ortodontyczny Master In Orthodontics Mini Residency w Polsce dr Derek Mahony). Zgłoszenie do tego programu ze strony uczestnika i przyjęcie tego zgłoszenia przez organizatora wraz z potwierdzeniem miejsca na liście głównej skutkuje zawarciem umowy na czas nie krótszy niż trzy lata (okres trwania tego programu podany w pełnej ofercie programowej). Organizator Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY określa to jako 3 letni kurs składający się z 12 modułów (każdy trwający 3 dni w datach określonych i podanych do wiadomości każdego uczestnika) bez możliwości pojedynczego wyboru danego modułu. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w tym programie przygotowanym i zorganizowanym przez firmę Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY wynoszą na osobę:
    • od 150 do 120 dni przed rozpoczęciem danego modułu 50% ustalonej ceny
    • od 119 dnia przed rozpoczęciem modułu 100% ustalonej ceny

    Powyższy zapis odnosi się również do punktu 5.5 5.6 oraz 5.7 przedstawionych poniżej w niniejszym regulaminie.

   7. Pod pojęciem „zmiany umowy-rezerwacji” rozumie się zmiany terminu i miejsca uczestnictwa w kursie lub programie szkoleniowym. Do chwili rozpoczęcia kursu lub programu Klient ma prawo wskazać lub przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z powyższych warunków i regulaminu, chyba że wybrana opcja przewidywała wyłącznie rezerwację imienną. Klient każdorazowo zobowiązany jest poinformować o zmianie biuro organizatora. Wszelkie opłaty manipulacyjne związane z rezygnacją i zmianą warunków uczestnictwa ze strony Klienta lub osób wskazanych przez Klienta są egzekwowane natychmiastowo.
  6. Rezygnacja lub wypowiedzenie umowy ze strony organizatora kursów i programów szkoleniowych
   1. Firma Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego przez złożenie Klientowi stosownego oświadczenia na piśmie lub ustnie, jeżeli:
    • wymagana lub określona przez organizatora liczba uczestników nie zostanie osiągnięta
    • nastąpiło zdarzenie losowe noszące cechy siły wyższej.
   2. W przypadku rozwiązania umowy z ww. przyczyn organizator zobowiązuje się dokonać zwrotu wszelkich przyjętych od Klienta kwot (w tym opłat rezerwacyjnych) bez potrącania jakichkolwiek kosztów manipulacyjnych. Jednocześnie organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne rezerwacje i ewentualne koszty poniesione z tego tytułu przez Klienta.
  7. Odpowiedzialność
   1. Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
   2. Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY ponosi odpowiedzialność za:
    • należyte przygotowanie i zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego
    • odpowiednie i należyte wykonanie treści ustalonych i uzgodnionych w umowie
    • zgodność wszystkich wykonanych świadczeń z opisem zawartym w opublikowanych informacjach oraz materiałach reklamowych dotyczących kursów lub programów szkoleniowych.
   3. Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY nie przyjmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i informacje przygotowane przez inne osoby czy podmioty.
  8. Postanowienia ogólne
   1. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
   2. Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2009 roku.